Τελευταία


 
 
 
 
Δείτε τι κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Ναού
Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2014
Κατηγορία: Θαύματα
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2014
Κατηγορία:
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 

περισσότερες εμφανίσεις


 
 
 
 
ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ-AINEITE Ψάλλουν ο Θεόδωρος Βασιλικός και ο Πέτρος Πάτρας
Ημερομηνία: 27 Σεπτεμβρίου 2009
Κατηγορία: Βασιλικός Θεόδωρος
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΒΙΚΟ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ - Ι.Ν. ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ημερομηνία: 07 Απριλίου 2009
Κατηγορία: Λαμπρόπουλος Γεώργιος
 
 
 
 
 
 
 
O AGIOS GERON TOY OSIOY DAVID EVIAS
Ημερομηνία: 26 Ιανουαρίου 2008
Κατηγορία: Εκκλησιασμός
 
 
 
 
 
 
 
Ψάλλει η χορωδία του Αθ. Καραμάνη  teacher athanasios karamanis leads the choir of ioannis damaskinos... country: greece region: macedonia
Ημερομηνία: 20 Δεκεμβρίου 2007
Κατηγορία: Αθ. Καραμάνη
 
 
 
 
 
 
 
Psalm 102 Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, Εὐλογητός εἶ Κύριε. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ·. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ· τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου· τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου. Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις. 'Eγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ· οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν· καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν. Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν. ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει· ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Eὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. Eὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ Νῦν καὶ ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων Ἀμήν. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Εὐλογητός εἶ Κύριε. [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 30 Αυγούστου 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
From the Lecture Concert at Ave Maria University, Naples Florida, USA, in 2008
Ημερομηνία: 04 Απριλίου 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
Το περίφημο ψηφιδωτό της Παναγίας που βρίσκεται στην εκκλησία της Αγγελόκτιστης στο Κίτι
Ημερομηνία: 15 Αυγούστου 2008
Κατηγορία: Προσκυνήματα
 
 
 
 
 
 
 
EΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 31-01-2007
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2008
Κατηγορία: Εξόδιος ακολουθία Αρχ. Χριστόδουλου
 
 
 

υψηλότερη βαθμολογία


 
 
 
 
DIMITRIA festival...Byzantine Choir of "ioannis damaskinos" (since 1918) Δημητρια - Θεια Λειτουργια City: Thessaloniki,Province:Macedonia,Country:Greece Year 2006
Ημερομηνία: 25 Δεκεμβρίου 2007
Κατηγορία: Αγ Ι. Δαμασκηνός
 
 
 
 
 
 
 
Chanted by Byzantine Master and Professor of Byzantine Music Mr. George Papanikolaos from Samos, Greece. Chanted in the Plagal of 4th Tone This is chanted right after We hymn thee we bless thee....etc. .(Anophora-Liturgical Responses...check out other video that goes before this one to complete this clip) during the petitions and responses of the Divine Liturgy of the Greek Orthodox Church. Plagal of 4th tone: It is Truly Meet to call Thee Blest, the Ever Blessed and all Immaculate and Mother of Our God. More Honorable than the Cherubim and beyond compare more glorious than the Seraphim. Thee who without corruption gavest birth to God the Word the Very Theotokos, Thee do we Magnify. [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 25 Δεκεμβρίου 2007
Κατηγορία: Παπανικολάου Γεώργιος
 
 
 
 
 
 
 
Chanted by Byzantine Master and Professor of Byzantine Music Mr. George Papanikolaos from Samos, Greece. Chanted in Plagal of 4th Tone These are the responses or petitions chanted after the Cherubic Hymn. The priest will petition and then the chanter will respond with chanting. With this video just the responses have posted no priest petitions. Chanted during the Divine Liturgy of the Greek Orthodox Church. Lord Have Mercy x6 Grant this O Lord x6 To Thee O Lord And To Thy Spirit I will love thee O Lord my strength, The Lord is my foundation and refuge and my Deliverer A Mercy of Peace a Sacrifice of praise And to thy spirit We Lift them to the Lord Meet and right it is Holy, Holy, Holy Lord of Sabaoath, heaven and earth are full of thy Glory, Hosanna in the Highest, blessed is the name of the Lord Hosanna in the Highest Amen x2 We Hymn thee, We bless thee, We give thanks to thee O Lord, and we entreat thee O our God Then: It's Truly Meet...not in this video check out the other video to complete this clip [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 25 Δεκεμβρίου 2007
Κατηγορία: Παπανικολάου Γεώργιος
 
 
 
 
 
 
 
EΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 31-01-2007
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2008
Κατηγορία: Εξόδιος ακολουθία Αρχ. Χριστόδουλου
 
 
 
 
 
 
 
O AGIOS GERWN TOY OSIOY DAVID EVIAS
Ημερομηνία: 26 Ιανουαρίου 2008
Κατηγορία: Ομιλίες
 
 
 
 
 
 
 
Απόστολος Κομπίτσης From the Lecture Concert at Ave Maria University, Naples Florida, USA, in 2008
Ημερομηνία: 04 Απριλίου 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
From the Lecture Concert at Ave Maria University, Naples Florida, USA, in 2008
Ημερομηνία: 04 Απριλίου 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
Άθως Ο σιωπηλός και άγνωστος κόσμος
Ημερομηνία: 11 Μαΐου 2008
Κατηγορία: Άγιον Όρος
 
 
 

Featured


 
 
 
 
Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2013
Κατηγορία: Σύλλογος ἱεροψαλτῶν Κορινθίας
 
 
 
 
 
 
 
O AGIOS GERON TOY OSIOY DAVID EVIAS
Ημερομηνία: 26 Ιανουαρίου 2008
Κατηγορία: Εκκλησιασμός
 
 
 

Κατηγορίες


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιερές Μονές, Εικόνες κ.α.