Τελευταία


 
 
 
 
Δείτε τι κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Ναού
Ημερομηνία: 29 Δεκέμβριος 2014
Κατηγορία: Θαύματα
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 2014
Κατηγορία:
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 12 Ιανουάριος 2014
Κατηγορία: Κόρος Γεώργιος βιολί
 
 
 

περισσότερες εμφανίσεις


 
 
 
 
ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ-AINEITE Ψάλλουν ο Θεόδωρος Βασιλικός και ο Πέτρος Πάτρας
Ημερομηνία: 27 Σεπτέμβριος 2009
Κατηγορία: Βασιλικός Θεόδωρος
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΒΙΚΟ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ - Ι.Ν. ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ημερομηνία: 07 Απρίλιος 2009
Κατηγορία: Λαμπρόπουλος Γεώργιος
 
 
 
 
 
 
 
O AGIOS GERON TOY OSIOY DAVID EVIAS
Ημερομηνία: 26 Ιανουάριος 2008
Κατηγορία: Εκκλησιασμός
 
 
 
 
 
 
 
Ψάλλει η χορωδία του Αθ. Καραμάνη  teacher athanasios karamanis leads the choir of ioannis damaskinos... country: greece region: macedonia
Ημερομηνία: 20 Δεκέμβριος 2007
Κατηγορία: Αθ. Καραμάνη
 
 
 
 
 
 
 
Psalm 102 Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, Εὐλογητός εἶ Κύριε. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ·. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ· τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου· τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου. Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις. 'Eγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ· οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν· καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν. Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν. ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει· ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Eὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. Eὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ Νῦν καὶ ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων Ἀμήν. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Εὐλογητός εἶ Κύριε. [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 30 Αύγουστος 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
From the Lecture Concert at Ave Maria University, Naples Florida, USA, in 2008
Ημερομηνία: 04 Απρίλιος 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
Το περίφημο ψηφιδωτό της Παναγίας που βρίσκεται στην εκκλησία της Αγγελόκτιστης στο Κίτι
Ημερομηνία: 15 Αύγουστος 2008
Κατηγορία: Προσκυνήματα
 
 
 
 
 
 
 
EΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 31-01-2007
Ημερομηνία: 31 Ιανουάριος 2008
Κατηγορία: Εξόδιος ακολουθία Αρχ. Χριστόδουλου
 
 
 

υψηλότερη βαθμολογία


 
 
 
 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΑΝΟΣ http://users.hol.gr/~texgeo/index.htm http://hellenicheartbeat.com/index.shtml
Ημερομηνία: 08 Σεπτέμβριος 2008
Κατηγορία: Ομιλίες
 
 
 
 
 
 
 
Πέτρος Πάτρας σε ήχο Δευτερόπρωτο Θ.Βασιλικού.Από τη μεγάλη συναυλία βυζ. μουσικής στο κινημ/θέατρο "Παλλάς" το 1998.
Ημερομηνία: 31 Ιανουάριος 2010
Κατηγορία: Πάτρας Πέτρος
 
 
 
 
 
 
 
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 19 Οκτώβριος 2008
Κατηγορία: Θαύματα
 
 
 
 
 
 
 
Ο Γέροντας Μωυσής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Μονάζει στο Άγιον Όρος από το 1975. Ασχολείται με την αγιογραφία, την ποίηση, την κριτική, την επιμέλεια και τη συγγραφή βιβλίων. Έχει εκδώσει δεκάδες βιβλία κι έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα, δοκίμια και ποιήματα σ εφημερίδες και περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έργα του έχουν μεταφρασθεί σε ξένες γλώσσες. Έχει δώσει σειρά ομιλιών, ύστερα από προσκλήσεις Μητροπολιτών, πανεπιστημίων και συλλόγων και έλαβε μέρος σε αρκετά συνέδρια. Είναι αρχισυντάκτης του αγιορείτικου περιοδικού «Πρωτάτον», πρώην Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους και Γέρων της Καλύβης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου της Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος - Κουτλουμουσίου, της οποίας διετέλεσε και Δικαίος. [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 26 Οκτώβριος 2008
Κατηγορία: Ομιλίες
 
 
 
 
 
 
 
Τον Απρίλιο του 2006, πραγματοποίησα ένα παιδικό μου όνειρο: να ταξιδέψω, μόνος μου, ελεύθερος, στη γη των προγόνων μου, τον Πόντο, να δω από κοντά όλα τα θαυμάσια για τα οποία μου μίλησαν οι παππούδες μου και οι γιαγάδες μου, να γίνω μάρτυρας της Ελληνικότητας της γης αυτής. Πιστέψτε με ... η γη αυτή είναι ακόμη και θα είναι για πάντα Ελληνική. Απολαύστε το ... [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 26 Οκτώβριος 2008
Κατηγορία: Προσκυνήματα
 
 
 
 
 
 
 
http://www.neromylos-nikola.gr ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008
Ημερομηνία: 08 Νοέμβριος 2008
Κατηγορία: Προσκυνήματα
 
 
 
 
 
 
 
Αξιον εστίν 2009
Ημερομηνία: 09 Αύγουστος 2009
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
For high quality view click this link: http://www.youtube.com/watch?v=01nkXRxKyh0&fmt=18 Art of Byzantine Empire About music: George Lambropoulos was born on 1936 in Athens. Singing as a first singer for 55 years now, is one of the great masters and executors of byzantine music. He is considered one of the greatest byzantine singers with gifted emotional voice, following the traditional form and style of the Patriarchic church of Konstantinoupolis (Instabul). He has been invited to sing to orthodox churches all over Greece, Europe, United States and Middle East countries. He has also given many recitals of byzantine music around the world as a chorarch and as a solist with his own choir. With his voice ability, appart of byzantine music, he has also been a main solist to 5 oratoriums with orchestra and choir of 300 people. Today he is still singing in a cathedral church of Athens. For many friends and lovers of this music all around the world, he was and still is, "The Nightingale of Byzantine Music" [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 07 Απρίλιος 2009
Κατηγορία: Λαμπρόπουλος Γεώργιος
 
 
 

Featured


 
 
 
 
Ημερομηνία: 29 Δεκέμβριος 2013
Κατηγορία: Σύλλογος ἱεροψαλτῶν Κορινθίας
 
 
 
 
 
 
 
O AGIOS GERON TOY OSIOY DAVID EVIAS
Ημερομηνία: 26 Ιανουάριος 2008
Κατηγορία: Εκκλησιασμός
 
 
 

Κατηγορίες


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιερές Μονές, Εικόνες κ.α.