Τελευταία


 
 
 
 
Εργαστήρι Ψαλτικής. Θεία Λειτουργία στον Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα. 27-5-2012 Κυριακή Αγίων Πατέρων (ερασιτεχνική λήψη από τον γυναικονίτη του Ναού) Χερουβικόν. Ήχος πλ. Α΄ Μουσική σύνθεση: Θρασυβούλου Στανίτσα [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 03 Ιούλιος 2012
Κατηγορία: Αθ. Παϊβανά
 
 
 
 
 
 
 
Εργαστήρι Ψαλτικής. Κονσερβατόριο Μόσχας Αίθουσα Ραχμάνινοφ 26-5-2012 Νύν αι δυνάμεις. Ήχος πλ. Β΄ Μουσική σύνθεση:Ιωάννη Κλαδά
Ημερομηνία: 03 Ιούλιος 2012
Κατηγορία: Αθ. Παϊβανά
 
 
 
 
 
 
 
Εργαστήρι Ψαλτικής. Κονσερβατόριο Μόσχας Αίθουσα Ραχμάνινοφ 26-5-2012 Μη αποστρέψης. Μέγα Προκείμενον. Ήχος πλ. Δ΄ Μουσική σύνθεση:Πέτρου Λαμπαδαρίου Μουσική καταγραφή: Θρασ. Στανίτσα [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 03 Ιούλιος 2012
Κατηγορία: Αθ. Παϊβανά
 
 
 
 
 
 
 
Εργαστήρι Ψαλτικής. Θεία Λειτουργία στον Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα. 27-5-2012 Κυριακή Αγίων Πατέρων (ερασιτεχνική λήψη από τον γυναικονίτη του Ναού) Αινείτε τον Κύριον. Κοινωνικόν, ήχος Α΄ Μουσική σύνθεση: Κων/νου Πρίγγου [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 03 Ιούλιος 2012
Κατηγορία: Αθ. Παϊβανά
 
 
 
 
 
 
 
Εργαστήρι Ψαλτικής. Κονσερβατόριο Μόσχας, αίθουσα Ραχμάνινοφ. Μόσχα 26-5-2012. Πεντηκοστήν εορτάζομεν, Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Στιχηρά εσπερινού Πεντηκοστής. Ήχος Α΄ Μουσική καταγραφή: Θρασυβούλου Στανίτσα [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 03 Ιούλιος 2012
Κατηγορία: Αθ. Παϊβανά
 
 
 
 
 
 
 
Χορωδία Εργαστήρι Ψαλτικής - Χοράρχης Αθανάσιος Παϊβανάς Τρισάγιος Ὑμνος,Ἦχος Α' Μουσική σύνθεση Ιωάννης Παλάσης Διεθνές Φεστιβάλ Ακαδημία Ορθόδοξης Μουσικής Κρατική Καπέλλα Αγίας Πετρούπολης, Ρωσία (17-07-2009) Choir Ergastiri Psaltikis - Conductor Athanasios Paivanas Thrice Holy Hymn, First Mode Music composition Ioannis Palasis International Orthodox Music Festival St. Petersburg State Capella, Russia (17-07-2009) Хор Эргастири Псалтикис - Дирижер Афанасий Пайванас Трисвятое, Глас первый Музыкальное сочинение Иоаннис Паласис Международный Фестиваль Академия Православной Музыки Государственная Академическая Капелла Санкт-Петербурга (17-07-2009) [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 03 Ιούλιος 2012
Κατηγορία: Αθ. Παϊβανά
 
 
 
 
 
 
 
Χορωδία Εργαστήρι Ψαλτικής - Χοράρχης Αθανάσιος Παϊβανάς Μεγάλη Δοξολογία, Ἦχος Βαρύς Εναρμόνιος Μουσική σύνθεση Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλαξ (+1840) Διεθνές Φεστιβάλ Ακαδημία Ορθόδοξης Μουσικής Κρατική Καπέλλα Αγίας Πετρούπολης, Ρωσία (17-07-2009) Choir Ergastiri Psaltikis - Conductor Athanasios Paivanas Great Doxology, Grave Mode Music composition Chourmouzios the Archivist [Chartophylax] (+1840) International Orthodox Music Festival St. Petersburg State Capella, Russia (17-07-2009) Хор Эргастири Псалтикис - Дирижер Афанасий Пайванас Великое Славословие, глас Варис Музыкальное сочинение Хурмузьоса Хартофилакса [архивариус] (+1840) Международный Фестиваль Академия Православной Музыки Государственная Академическая Капелла Санкт-Петербурга (17-07-2009) [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 03 Ιούλιος 2012
Κατηγορία: Αθ. Παϊβανά
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: 03 Ιούλιος 2012
Κατηγορία: Αθ. Παϊβανά
 
 
 

περισσότερες εμφανίσεις


 
 
 
 
ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ-AINEITE Ψάλλουν ο Θεόδωρος Βασιλικός και ο Πέτρος Πάτρας
Ημερομηνία: 27 Σεπτέμβριος 2009
Κατηγορία: Βασιλικός Θεόδωρος
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΒΙΚΟ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ - Ι.Ν. ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ημερομηνία: 07 Απρίλιος 2009
Κατηγορία: Λαμπρόπουλος Γεώργιος
 
 
 
 
 
 
 
O AGIOS GERON TOY OSIOY DAVID EVIAS
Ημερομηνία: 26 Ιανουάριος 2008
Κατηγορία: Εκκλησιασμός
 
 
 
 
 
 
 
Ψάλλει η χορωδία του Αθ. Καραμάνη  teacher athanasios karamanis leads the choir of ioannis damaskinos... country: greece region: macedonia
Ημερομηνία: 20 Δεκέμβριος 2007
Κατηγορία: Αθ. Καραμάνη
 
 
 
 
 
 
 
Psalm 102 Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου τόν Κύριον, Εὐλογητός εἶ Κύριε. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ·. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ· τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου· τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου. Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις. 'Eγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ· οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν· καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν. Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν. ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει· ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Eὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. Eὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον. Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ Νῦν καὶ ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων Ἀμήν. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Εὐλογητός εἶ Κύριε. [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 30 Αύγουστος 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
From the Lecture Concert at Ave Maria University, Naples Florida, USA, in 2008
Ημερομηνία: 04 Απρίλιος 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
Το περίφημο ψηφιδωτό της Παναγίας που βρίσκεται στην εκκλησία της Αγγελόκτιστης στο Κίτι
Ημερομηνία: 15 Αύγουστος 2008
Κατηγορία: Προσκυνήματα
 
 
 
 
 
 
 
EΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 31-01-2007
Ημερομηνία: 31 Ιανουάριος 2008
Κατηγορία: Εξόδιος ακολουθία Αρχ. Χριστόδουλου
 
 
 

υψηλότερη βαθμολογία


 
 
 
 
DIMITRIA festival...Byzantine Choir of "ioannis damaskinos" (since 1918) Δημητρια - Θεια Λειτουργια City: Thessaloniki,Province:Macedonia,Country:Greece Year 2006
Ημερομηνία: 25 Δεκέμβριος 2007
Κατηγορία: Αγ Ι. Δαμασκηνός
 
 
 
 
 
 
 
Chanted by Byzantine Master and Professor of Byzantine Music Mr. George Papanikolaos from Samos, Greece. Chanted in the Plagal of 4th Tone This is chanted right after We hymn thee we bless thee....etc. .(Anophora-Liturgical Responses...check out other video that goes before this one to complete this clip) during the petitions and responses of the Divine Liturgy of the Greek Orthodox Church. Plagal of 4th tone: It is Truly Meet to call Thee Blest, the Ever Blessed and all Immaculate and Mother of Our God. More Honorable than the Cherubim and beyond compare more glorious than the Seraphim. Thee who without corruption gavest birth to God the Word the Very Theotokos, Thee do we Magnify. [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 25 Δεκέμβριος 2007
Κατηγορία: Παπανικολάου Γεώργιος
 
 
 
 
 
 
 
Chanted by Byzantine Master and Professor of Byzantine Music Mr. George Papanikolaos from Samos, Greece. Chanted in Plagal of 4th Tone These are the responses or petitions chanted after the Cherubic Hymn. The priest will petition and then the chanter will respond with chanting. With this video just the responses have posted no priest petitions. Chanted during the Divine Liturgy of the Greek Orthodox Church. Lord Have Mercy x6 Grant this O Lord x6 To Thee O Lord And To Thy Spirit I will love thee O Lord my strength, The Lord is my foundation and refuge and my Deliverer A Mercy of Peace a Sacrifice of praise And to thy spirit We Lift them to the Lord Meet and right it is Holy, Holy, Holy Lord of Sabaoath, heaven and earth are full of thy Glory, Hosanna in the Highest, blessed is the name of the Lord Hosanna in the Highest Amen x2 We Hymn thee, We bless thee, We give thanks to thee O Lord, and we entreat thee O our God Then: It's Truly Meet...not in this video check out the other video to complete this clip [Περισσότερα] [Λιγότερα]
Ημερομηνία: 25 Δεκέμβριος 2007
Κατηγορία: Παπανικολάου Γεώργιος
 
 
 
 
 
 
 
EΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 31-01-2007
Ημερομηνία: 31 Ιανουάριος 2008
Κατηγορία: Εξόδιος ακολουθία Αρχ. Χριστόδουλου
 
 
 
 
 
 
 
O AGIOS GERWN TOY OSIOY DAVID EVIAS
Ημερομηνία: 26 Ιανουάριος 2008
Κατηγορία: Ομιλίες
 
 
 
 
 
 
 
Απόστολος Κομπίτσης From the Lecture Concert at Ave Maria University, Naples Florida, USA, in 2008
Ημερομηνία: 04 Απρίλιος 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
From the Lecture Concert at Ave Maria University, Naples Florida, USA, in 2008
Ημερομηνία: 04 Απρίλιος 2008
Κατηγορία: Διάφοροι
 
 
 
 
 
 
 
Άθως Ο σιωπηλός και άγνωστος κόσμος
Ημερομηνία: 11 Μάιος 2008
Κατηγορία: Άγιον Όρος
 
 
 

Featured


 
 
 
 
Ημερομηνία: 29 Δεκέμβριος 2013
Κατηγορία: Σύλλογος ἱεροψαλτῶν Κορινθίας
 
 
 
 
 
 
 
O AGIOS GERON TOY OSIOY DAVID EVIAS
Ημερομηνία: 26 Ιανουάριος 2008
Κατηγορία: Εκκλησιασμός
 
 
 

Κατηγορίες


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιερές Μονές, Εικόνες κ.α.