Δωρεάν μαθήματα

Δωρεάν online μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς για νέους 10-20 ἐτῶν.


Διδάσκει ὁ πρ. καθηγητῆς Ἐθνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν καί Δήμου Κορινθίων Δημ. Λέκκας. 

 

 

2.png  

 

 

________________________________