Δωρεάν μαθήματα
Δωρεάν μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς για νέους 10-20 ἐτῶν.

 

Διδάσκει ὁ πρ καθηγητῆς Ἐθνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν Δημ. Λέκκας. 

 

 

2.png  

 

 

________________________________